off

Emlékezzünk Márton Áron Püspök Úrra

V. Márton Áron zarándoklat résztvevői a hagyomány szerint meglátogatták a szászrégeni plébániát.

_____________

_____________

Zarándoklat Márton Áron nyomában – 1. nap – KÉPGALÉRIÁVAL

2015. március 20. péntek 00:57

Szent József ünnepén, március 19-én a kegyszobrának 500. évfordulóját ünneplő Csíksomlyóról indult el az ötödik alkalommal megrendezett V. Márton Áron-zarándoklat. A boldog emlékezetű püspök szülőhelyét, Csíkszentdomokost és több szolgálati helyét érintette az első napon a csaknem ötven zarándok.


KÉPGALÉRIA – kattintás a képre!

Márton Áron újból egybegyűjtötte gyermekeit – mondta a zarándoklat kezdetén Kovács Gergely, a 35 éve elhunyt főpásztor boldoggá avatási ügyének posztulátora, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, aki egyben a háromnapos út lelki vezetője.

A ferences kegytemplomban bemutatott szentmisét követően a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt, hóesésben útra kelő zarándokok Csíkdánfalván álltak meg először, ahol Bara Ferenc plébános, főesperes tanúságtétele adta meg az alaphangot. Bara Ferenc 1978 augusztusában, 26 éves korában került az akkor már igen súlyosan beteg Márton Áron mellé titkárként. Úgy érezte, hogy a főpásztor belelátott a lelkébe, édesapja helyett egy jóságos édesapát kapott. Ugyanakkor korán rá kellett jönnie, a püspök mennyire keménykezű, ha az állam egyház ügyeibe való beavatkozása ellen kell fellépnie. Azt is látta ugyanakkor, hogy a pártállam embereivel szeretettel, de igazához ragaszkodva beszélt a püspök.

A szegénységet is példamutatóan élte meg Márton Áron – jó példa erre a cingulusa, ünnepi alkalmakkor viselt öve, amelyet egykori titkára szinte ereklyeként őriz: inkább 23-szor is megvarratta, stoppoltatta, mintsem hogy újat csináltasson. Áron püspök a közös szentmisék után negyed órán keresztül lecsukott szemmel mindig Isten jelenlétében volt. Bara Ferenc ilyenkor nem Jézust nézte, hanem a püspököt, de őbenne meglátta az Urat, a szenvedő embert.

Márton Áron erős rákos szenvedései közepette sem volt hajlandó a morfiumot magához venni, teljes tudattal akart szembenézni a halállal. 1980. szeptember 29-én, Szent Mihály napján, a Gyulafehérvári Egyházmegye főünnepén hunyt el, amikor a búcsúmisére készülődtek. Mikor visszaadta lelkét a Teremtőnek, éppen a másodikat harangozták. Árvák lettünk atya nélkül, de egy égi atyát kaptunk egyúttal – mondta el a résztvevőknek egykori titkára.

A Márton Áron életével való mélyebb megismerkedés éppen szülőfalujában, Csíkszentdomokoson kezdődhetett el. Sándor Edit önkéntes ismertette a püspök életét– a korabeli viszonyok között elhelyezve – a helyi Márton Áron Múzeumban, amely Erdély nagy szülöttjének gyermekkorában még iskolaként funkcionált: itt végezte Áron az első négy elemit.

Ha valaki nagy zarándokútra nem tud vállalkozni, minden bizonnyal itt ismerheti meg a legrendszerezettebben a főpásztor személyét és életútját. Még a máramarosi börtönéveket megidéző helységet is berendeztek az állandó tárlat részeként. A zarándokút résztvevői azonban abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy magát a máramarosi börtönt is megtekinthetik, ahol egykor sok egyházi és világi sorstársával együtt az erdélyi püspök raboskodott.

Csíkszentdomokoson a résztvevők megnézték még a helyi kegytemplomot, benne Márton Áron szülőfalujának adott ajándékait: egy ezüst kelyhet és az oldalhajóban található Péter Olga-képet. Ezután megtekintették a szülőház helyén lévő épületet, valamint a segítő nővérek Szent Margit lelkigyakorlatos házát, amelyet szintén a boldog emlékezetű püspök alapított.

A Máramarosszigetre vezető hosszú úton a busz áthaladt Márton Áron első két szolgálati helyén, Gyergyószentmiklóson, ahol három évig szolgált káplánként és iskolai hittantanárként is 1925 és 1928 között, és Gyegyóditrón, ahol 1924-es szentelése után elkezdte papi működését. A viszonylag lanyha templomba járó közösséget az ifjú káplán megjelenése rögtön felrázta: már ekkor megmutatkozott, hogy mennyire meg tudja szólítani az embereket.

A délután folyamán a szászrégeni plébániatemplomnál álltak meg a zarándokok egy kis látogatásra: megnézték a templom üvegablakait, köztük a Márton Áront ábrázolót, és a templomkertben lévő műalkotást is, amely az első kültéri szobor a püspökről.

Az V. Márton Áron zarándoklat különös figyelmet fordít a Ferenc pápa által elrendelt megszentelt élet évére és a Gyulafehérvári Egyházmegye által meghirdetett szórvány évére. A zarándokok mindenekelőtt imáikkal kapcsolódnak a tematikus évekhez, de a segítő nővérek lelkigyakorlatos házában Ilyés Erika nővérnek köszönhetően a rend történetébe és a szerzetesnő személyes élettörténetébe is bepillantást nyertek.

Fotó: Merényi Zita

Agonás Szonja/Magyar Kurír

__________________________________________________________________

V. Márton Áron zarándoklat

A fiatal Márton Áron püspökÖrömmel hirdetjük meg a 2015. év első, és összességében ötödik Márton Áron zarándoklatot, 2015. március 19. és 21.között.

Ez alkalommal is három napos lesz zarándoklatunk és boldogemlékű Áron püspök életének négy kiemelkedő pillérére alapozzuk: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghírhedtebb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelés helyszíne Ko­lozsvár és a püspöki székhelyGyulafehérvár.

A 2015-ös év a Megszentelt Élet Éve, amely 2014 adventjének első vasárnapján vette kezdetét és 2016. február 2-án ér véget. Ezért zarándoklatunkon is hangsúlyt helyezünk erre a szempontra.

A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat. Zarándokoljunk és imádkozzunk együtt Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért!

*

– Részvételi díj: 380 RON, ami magába foglalja az utazást, a szállást és az étkezéseket (kivéve a szombati vacsorát).

– Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul és Csíksomlyóig útközben felveszi azokat, akik ezt kérik.

– Jelentkezés és információ: Ferencz Kornélia (ferenczk@yahoo.com, Tel.: 0726-107.002), vagy Szász Nóra (Tel.: 0744-472.178).

– Jelentkezési határidő: március 10. (vagy amíg a helyek be nem telnek).

*     *     *

Március 19., csütörtök
– Csíksomlyó: 7.30 szentmise a kegytemplomban, állóreggeli után indulás, Csíkdánfalva, majd Csíkszentdomokos: „Márton Áron Múzeum”, szülői ház és templom meglátogatása (ebéd)
– Gyergyószentmiklós → Gyergyóditró → Szászrégen útvonalon este megérkezés Máramaros­szigetre (vacsora és szállás)

Március 20., péntek
– Máramarossziget: reggeli után börtönmúzeum, plébániatemplom, szentmise
– ebéd után szegények temetője
– Dés: közös ima és vacsora
– megérkezés Kolozsvárra (szállás)

Március 21., szombat
– Kolozsvár: szentmise a Szent Mihály templomban, reggeli után indulás
– Gyulafehérvár: püspöki palota, udvar és kert; székesegyház és kripta (ebéd)
– este visszaérkezés Csíksomlyóra

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események

___________________________________________________________________________________________________________
Néhány kép az Isten szolgája Márton Áron püspök úr szászrégeni bérmaútjáról 

Isten szolgája Márton Áron bérmaútja Szászrégenben 1971-ben
Nagy püspökünket, Márton Áront 1939. február 12-én szentelték püspökké Kolozsváron.
Ennek emlékére szeretnénk az idén feleleveníteni azokat az emlékeket, amik a szászrégeni plébánia területén élő emberek lelkében élnek, különösen azoknak a lelkében, akiket 1969 és 1971 között akár Gyulafehérváron, akár Szászrégenben bérmált. Ezért kérjük Kedves Híveinket, hogy akinek személyes fényképei vanna ezekről az eseményekről, szíveskedjenek velünk azokat megosztani.
Február 12-én délután 5 órától pedig személyesen is megoszthatják élményeiket a fiatalabb generációkkal a templomban.

_____________________________________________________________________________________________

Emlékeim Márton Áron püspök atyáról

 

– Első emlékem:

– Az elemi iskolavégzős növendékeként, egy énekkari próba szünetében – mint napos tanuló – a kötelező szellőztetés után megnéztem, hogy milyen könyvből tanítja nekünk az énekeket az igazgató úr. Kezembe vettem az asztalon lévő Erdélyi Napló című folyóiratot és megállapítottam, hogy az különböző cikkeket és énekeket tartalmaz és, hogy a szerkesztő Márton Áron. Ekkor találkoztam először a püspök úr nevével.

– További emlékeim:

            – A „Szentelik a püspököt” című füzetből megismerhettük a püspök úr életének egyes állomásait, kezdve a kisgyermekkortól: az erdőt, ahonnan a bölcsőnek való fenyőt termelték ki, Márton Áront a szüleivel, a frontharcos főhadnagyot stb. Ezek mind emlékezetembe tűnnek a Nagy püspököt felidézve.

            – A püspök úrnak köszönhetem, hogy az elemi iskola elvégzése után tovább tanulhattam! U.i. a püspök úr felhívással fordult a plébánosokhoz azt kérve, hogy jó tanuló székely fiúkat irányítsanak a római katolikus középiskolákba. Ezek részére ösztöndíjat biztosít. Ezen akció keretében felvételiztem a gyulafehérvári Majlát Líceumba és végeztem el az első osztályt. A Bécsi Döntés miatt tanulmányaimat a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumban folytattam, itt is érettségiztem.

            – Mint kisdiák egy párszor megadatott részt vennem a püspök úr által celebrált szentmiséken. Mintha még most is látnám lelki szemeimmel, amint a püspök úr a püspöki rezidenciából jövet, kísérőjével (inasával) bevonul a Székesegyházba. Mi, diákok a templombejárat előtt sorfalat álltunk.

            – Az utolsó „találkozás” az 1949-ben, a Csíksomlyói búcsú alkalmával történt. A Kegyelmes úr a Gyimesekből lóháton érkezett a kegytemplom elé, ahol a nagy tömeg fogadta. Itt sikerült néhány percre megpillantanom őt.

            – Hallomásból tudom, Székelyudvarhelyen részt vett az Úrnapi búcsús szertartáson. Innen egy jó keresztény hívő segítségével sikeresen megérkezett Gyulafehérvárra. Mind Csíksomlyón, mind Székelyudvarhelyen a sziguránca látókörében volt. Mindkét helyen le akarták tartóztatni, de ez nem sikerült akkor.

Szászrégen, 2015. február 15.

Máthé Sándor