Szászrégeni templom története:
1228-ban jelenik meg elöször oklevélben Regun néven (Documente XIII.C.I. 232). 1474-ben Zaazregen (Suciu).
Templomáról az elsö adat 1330-ból ismeretes a feliratból: „Anno Domini CCCXXX construitur Domus Marie tempore Nicolai plebani…” Ugyanez a Miklós szerepel a pápai tizedjegyzékben is. 1332-ben 3 loto ezüstöt fizet, majd 18 régi banálist, 1333-ban fél fertõ ezüstöt, 1334-ben 5 garast és újra 8 garast, 1335-ben fél fertõ ezüstöt (Beke 160). 1332-ben Christianus pap neve is feltûnik (Schematismus 1882, 149).
Bizonyos, hogy már egy évszázaddal elõbb volt temploma. Az elsõ templom a gótikus korban új formákat kapott. A reformációkor a luteránusoké lett.
1358-ban Magyarrégenrõl is van szó, amelynek gótikus kori temploma volt, és átalakitásokkal ma is áll a reformátusok birtokában.
A katolikus egyház csak a XVIII. század elején jut újra lélegzethez.
1736-tól létesült plébánia (Schematismus 1913), de temploma csak részletekben készült el 1736-tól 1781-ig. Batthyani Ignác szenteli fel 1784-ben (Schematismus 1882, 149). Kezdetben az abafáji pap jár be misézni.
1775-tõl van katolikus iskola és liceum. 1948-ban államosítják.

 • Magyar nyelven

  Több mint egy évszázados protestáns uralom után a katolicizmus Szászrégenben is Erdélynek a Habsburg birodalomhoz való csatlakozása, illetve az 1690-es Diploma Leopoldinum után kezdett újra felvirágozni. A hivatalos pecsét szerint a plébánia 1736-ban indult, anyakönyvei 1740-től kezdődnek. Jelen templom építését már 1736-ban megkezdték, fedezet hiánya miatt azonban csupán a szentély készülhetett el. 1771-től báró Bornemisza Ignác (1707–1769), Torda vármegye főispánja támogatásával hozzáépült a sekrestye, fölötte oratóriummal. Miután 1779-re összegyűlt a megfelelő alap, 1780. május 1-én letették az alapkövet, 1781-re pedig elkészült a templom külseje. 1782 és 1783 között a belső berendezést is befejezték. A templomot 1784-ben, pünkösd utáni IV. vasárnapon szentelte fel gróf Batthyány Ignác (1741–1798) erdélyi püspök, a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére. A főoltár neobarokk stílusú. A szeplőtelen fogantatást ábrázoló oltárkép egy Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682) festménye alapján készült másolat. Tőle jobbra Szent Pál, balra Szent Péter szobra áll, fölötte pedig egy Szentháromság-ábrázolás. A boltozaton látható, a Miatyánk kéréseit ábrázoló freskókat a templom 1968-as általános javítása alkalmával Hatzack Lukácsovits Magda (1933–) készítette. Az ő tervei alapján készült továbbá a szembemiséző oltár 1972-ben. Utoljára 2011 és 2012 között végeztek általános javításokat a templomon. Ekkor készült a szentély márványborítása.
 • Román nyelven

  Biserica parohială romano-catolică ”Sfânta Maria Mică” din Reghin După mai mult de un secol de domnie protestantă, catolicismul a început să reînflorească și în Reghin după alipirea Transilvaniei la Monarhia Habsburgică, respectiv, după Diploma Leopoldină din 1691. Potrivit sigiliului oficial, parohia s-a înființat în anul 1736, iar matricolele încep din 1740. Construirea actualei biserici a început în 1736, dar din cauza lipsurilor de fonduri s-a putut finaliza doar sanctuarul. Începând din 1771, cu sprijinul comitelui baron Ignác Bornemisza (1707–1769) al Turzii, sanctuarului i s-a adăugat sacristia și oratoriul. Până în 1779 s-a adunat fondul necesar, și s-a pus piatra de temelie la 1 mai 1780, iar în 1781 a fost finalizat exteriorul bisericii. Între 1782 și 1783 s-a realizat și amenajarea interioară. Biserica a fost sfințită în duminica a IV-a după Rusalii a anului 1784, de către episcopul conte Ignațiu Batthyány (1741–1798) al Transilvaniei, în cinstea Nașterii Sfintei Fecioare Maria. Altarul principal este realizat în stil neobaroc. Tabloul altarului, reprezentând Neprihănita Zămislire, este o imitație a picturii lui Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682). În stânga lui se află o statuie a Sfântului Petru, iar în dreapta una a Sfântului Paul, iar deasupra o reprezentare a Sfintei Treimi. Frescele din boltă, care reprezintă cererile din rugăciunea Tatăl nostru, au fost pictate de către Magda Hatzack Lukácsovits (1933–), cu ocazia renovării generale a bisericii din 1968. Tot după planurile ei a fost elaborat noul altar central, în anul 1972. Ultima renovare generală a bisericii a avut loc între 2011 și 2012, ocazie cu care s-a făcut acoperirea cu marmură din sanctuar.
 • Angol nyelven

  The Nativity of the Blessed Virgin Mary Roman Catholic Parish Church of Reghin After more than a century of Protestant reign, with Transylvania joining the Habsburg Monarchy and the issuing of the 1691 Diploma Leopoldinum, Catholicism began to flourish again in Reghin as well. According to the official seal, the parish was founded in 1736; its registers begin from 1740. The construction of the present church began in 1736, but due to lack of cover, only the sanctuary could be done. From 1771 onwards, with the sponsorship of Baron Ignác Bornemisza (1707–1769), Lord-Lieutenant of Torda County, the sacristy was added, with an oratory above it. After the necessary funds had been gathered as of 1779, the groundstone was laid on the 1st of May 1780, and the exterior of the church was finished in 1781. Between 1782 and 1783 the interior arrangements were done. The church was consecrated in 1784, on the 4th Sunday after Pentecost, by Count Ignác Batthyány (1741–1798), Bishop of Transylvania, in honor of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. The high altar displays a Neo-Baroque style. The altarpiece depicting the Immaculate Conception is an imitation of Bartolomé Esteban Murillo’s (1617– 1682) work. To its left is a statue of Saint Peter, to the right, one of Saint Paul, and above it, a painting of the Holy Trinity. The frescoes on the vault, representing the seven petitions of the Our Father, are the work of Magda Hatzack Lukácsovits (1933–), made with the occasion of the church’s general repairs in 1968. She also designed the new altar, made in 1972. The latest general repairs of the church were made between 2011 and 2012, which included the completion of marmor flooring in the sanctuary.
 • Német nyelven

  Die römisch-katholische Stadtpfarrkirche Mariä Geburt von Sächsisch-Regen Nach mehr als ein Jahrhundert protestantischer Herrschaft, begann der Katholizismus auch in Sächsisch-Regen nach dem Anschluss Siebenbürgens an die Habsburgermonarchie, beziehungsweise dem Leopoldinischen Diplom von 1691, wieder aufzublühen. Laut dem offiziellen Siegel wurde die Pfarrei 1736 gegründet. Ihre Matrikeln beginnen ab 1740. Der Bau der gegenwärtigen Kirche wurde bereits 1736 angefangen, wegen mangelnder Deckung konnte jedoch nur der Altarraum aufgebaut werden. Ab 1771 wurde, aus der Beihilfe des Barons Ignác Bornemisza (1707– 1769), Obergespan des Komitats Torda, die Sakristei hinzugebaut, mit einem Oratorium darüber. Nachdem das nötige Geldmittel sich bis 1779 versammelt hatte, wurde am 1. Mai 1780 der Grundstein gelegt, und 1781 war schon das Äußere der Kirche fertig. Zwischen 1782 und 1783 wurde auch die innere Einrichtung fertiggestellt. Am IV. Sonntag nach Pfingsten 1784 weihte Graf Ignaz von Batthyány (1741–1798), Bischof von Siebenbürgen, die Kirche zu Ehren der Geburt Mariä. Der Hochaltar ist in neobarockem Stil gebaut. Das Altarbild von der Unbefleckten Empfängnis ist eine Kopie nach dem Werk Bartolomé Esteban Murillos (1617–1682). Links davon steht eine Statue des Heiligen Petrus, rechts eine des Heiligen Paulus, und oben ein Gemälde von der Heiligen Dreifaltigkeit. Die Fresken an den Wölbungen, die die sieben Bitten des Vaterunsers darstellen, wurden bei den allgemeinen Reparaturen von 1968 von Magda Hatzack Lukácsovits (1933–) gemalt. Nach ihrem Entwurf entstand auch der neue Volksaltar im Jahr 1972. Eine allgemeine Sanierung fand zuletzt zwischen 2011 und 2012 statt, wobei die Marmorauflage im Altarraum angefertigt wurde.